Naujagimių klausos patikra taps privaloma

Osteopatija gydo vaikų klausos sutrikimus

Statistika rodo, jog iš tūkstančio vaikų vienas gimsta kur­čias arba stipriai ne­prigirdintis, trys tu­ri nuolatinį klausos sutrikimą, dar 3-4 vaikams dėl įvairių veiksnių per pirmuo­sius gyvenimo me­tus sutrinka klausa.

Padeda po gimdymo traumų

Specialistų teigimu, visuotinė nau­jagimių patikra leistų kuo anksčiau diagnozuoti vaiko kurtumą. Tačiau šiuo metu tokia patikra atliekama tik keliose Lietuvos ligoninėse, o kitose gydymo įstaigose tikrinami tik naujagimiai su rizikos faktoriais.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava” inicijavo pro­jektą sukurti visoje Lietuvoje vei­kiančią sistemą, kuri leistų ne tik diagnozuoti kūdikių klausos sutri­kimus, bet ir suteikti šių vaikų tė­vams informaciją apie visas nau­jagimio reabilitacijos ir gydymo galimybes bei socialinio ir psicho­loginio adaptavimo pagalbą.

Pasak gydytojos osteopatės neonatologės Dainos Keršytės, kuo anksčiau vaikams diagnozuojami klausos sutrikimai, tuo didesnį gydymo efektyvumą galima pasiekti. Viena iš osteopatijos taisyklių tei­gia, kad tai, ką galima koreguoti iš­kart po gimdymo per tris minutes, praėjus mėnesiui gali nepavykti ir per trejus metus. Osteopatija gali padėti tais atvejais, kai naujagimis patiria kai kurias gimdymo trau­mas, sutrikus kaukolės kaulų ju­desiams, kai bloga kraujotaka.

Kaukolės kaulai juda

Pasak I).Keršytės, klaidingai ma­noma, kad kaukolės kaulai yra ne­judrūs. Iš tiesų kaukolė sudaryta iš daugelio kaulų, tarpusavyje su­jungtų siūlėmis, kurios išlieka jud­rios beveik visą gyvenimą. }os gali 2-4 milimetrus laisvai judėti, todėl leidžia mūsų kaukolei kas 6-10 se­kundžių plėstis ir trauktis.

Netaisyklinga kaulo padėtis gali užspausti nervą, jo skaidulas, pa­vyzdžiui, klausos nervą. Tokiais atvejais gali padėti gydytojas osteopatas. Gydytojas osteopatas dirba rankomis. Naudojamos tech­nikos yra labai švelnios, tad tinka ir naujagimiams. Gydymo tikslas – atkurti kaukolės kaulų judesius. Tai pagerina kraujo pritekėjimą, nutekėjimą, atpalaiduoja smegenų struktūras, kurios spaudžiamos ar kitaip veikiamos.

Tad naujagimių tėvams reko­menduojama kuo anksčiau pa­tikrinti vaiko klausą ir prireikus kreiptis į gydytoją osteopatą.

Patikra – pirmoji grandis

Sveikatos apsaugos ministerija priė­mė sprendimą nuo kitų metų įvesti visuotinę naujagimių klausos patik­rą, pasinaudojus Lietuvos ir Šveica­rijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

Tačiau, osteopatų manymu, tai turėtų būti tik pirma grandinė, teikiant pagalbą vaikams su klau­sos sutrikimais ir jų tėvams. Suži­noję apie vaiko klausos sutrikimus, tėvai neturi pasilikti vieni su savo problema – būtina tolesnė infor­macijos teikimo ir šeimų adaptaci­jos sistema.

Tais atvejais, kai klausos sutri­kimas yra nepagydomas (geneti­niai sindromai, įvairūs apsigimi­mai ir 1.1.), anksti diagnozuotas vaiko kurtumas, aprūpinimas mo­derniomis girdėti padedančiomis priemonėmis, specialusis ugdy­mas, šeimai laiku suteikta pagalba padeda kurčiam vaikui tapti visa­verčiu visuomenės nariu ir maži­na socialinę atskirti

Andrius Stasiulis

Klinikos vadovas

Naujagimio neramumas, pilvo skausmai, atpylinėjimas, raumenų tonuso pa­kitimai, tuštinimosi pro­blemos, svorio augimo sulėtėjimas, maitinimosi problemos visa tai ga­li būti gimdymo traumų pasekmė ir turėti neigiamų padarinių tolesniam vaiko vystymuisi.

Todėl visus nauja­gimius, ypač cezario pjūvio operaci­jos atveju, rekomenduojama parody­ti gydytojai osteopatei-neonatologei Dainai Keršytei.

Osteopatija greitai ir efektyviai šalina ligų priežastį, ne­naudodama jokių cheminių prepara­tų. todėl puikiai tinka naujagimiams. .Reabilitacijos centre „Ostemeda” gy­dome ne tik naujagimius.

Natūralio­sios medicinos metodai, tokie kaip osteopatija. manualinė terapija, biodekodavimas, homeopatija puikiai tinka visų amžiaus grupių pacien­tams. Jais sėkmingai gydome galvos, nugaros ir sąnarių skausmus, osteo­chondrozę ir kt. ligas.”